Klinické studie účinnosti homeopatie lze provést podle standardů moderní medicíny a dostát tak pravidlům konceptu Evidence based medicine, tedy medicíny založené na důkazech.

Aby ale studie hodnotily účinnost homeopatie skutečně objektivně, je naprosto nezbytné respektovat specifické principy homeopatie a brát ohled na její diametrálně odlišnou filozofii, co se týče způsobu předpisu léků, průběhu i cílů léčby. Jen tak je možné zamezit chybné interpretaci výsledků, ať už se to týká techniky provedení studie, jejích podmínek, způsobu výběru účastníků, léků i stupně jejich ředění.

Je také třeba splnit jednu důležitou podmínku celé homeopatie – individualizaci a předpis homeopatického léku každému účastníkovi tzv. „na míru“. Je pak jasné, že úspěšnost studie stojí zejména na schopnostech homeopatů správný lék najít a reakci podle pravidel homeopatické léčby vyhodnotit. 

Pokud si totiž dáme za cíl zhodnotit účinnost například léku Hepar sulphur u akutní hnisavé angíny, je již předem jasné, že výsledek takové studie nemusí vyjít pro homeopatii vůbec příznivě. U 10 lidí s tímto problémem totiž musí být na základě jejich individuálních projevů indikovaný lék zcela odlišný, nejen tento jeden. 

Často se také bohužel stává, že pokud studie účinnosti některého homeopatického léku u konkrétního zdravotního problému vyjde neúspěšně, interpretovaným závěrem skeptiků pak není, že tento jeden konkrétní lék není účinný u některé z patologií. Skeptici velmi rádi na základě takové studie odsoudí homeopatii rovnou jako jeden nefunkční celek. To je zcela neslýchané a podobné tomu, jako kdybychom na základě jedné studie hovořící negativně pro nefunkčnost například určitého antibiotika u konkrétní infekce tvrdili, že tím pádem nefungují “chemické” léky úplně všechny a spolu s tím i celá konvenční medicína.

Do tohoto článku pro vás vybírám studie, které splňují požadavek individuálního přístupu a zároveň prokazují pozitivní léčebné efekty homeopatických léků. V oficiálních medicínských databázích je však možné jich najít mnohem více.

1. Homeopatická léčba akutního dětského průjmu: výsledky klinické studie v Nepálu

Cílem této klinické studie bylo prošetřit předchozí studii, která se týkala snížení doby trvání akutního průjmu u dětí a její výstupy ověřit zopakováním studie v odlišné sledované populaci. Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii, která proběhla na soukromé klinice v Nepálu.

Bylo do ní zařazeno celkem 126 dětí (studii dokončilo 116 z nich) ve věku 6 měsíců až 5 let, které obdržely buď individualizovaně vybrané homeopatické léky nebo placebo. Výsledky této studie byly v souladu s předchozí studií, která ukázala, že individualizovaná homeopatická léčba snižuje délku trvání průjmu a počet stolic u dětí s akutním průjmem. Celá studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10784270

2. Podpůrná homeopatická léčba u pacientů s vážnou sepsí: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie na jednotce intenzivní péče

Navzdory vývoji terapeutických strategií je úmrtnost pacientů s těžkou sepsí vysoká. Cílem této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie bylo posoudit, zda je homeopatie schopná dlouhodobě ovlivnit výsledky u vážně nemocných pacientů trpících těžkou sepsí. Sedmdesát těchto pacientů obdrželo homeopatickou léčbu nebo placebo, obě skupiny se skládaly z 35 pacientů.

V průběhu 12 hodinových intervalů bylo pacientům podáváno 5 globulí léku v potenci 200C. Zaznamenáno bylo přežití po 30 a 180 dnech. 30.den se neobjevil statisticky významný trend přežití ve prospěch homeopatie. 180.den byla doba přežití u homeopatických pacientů statisticky významná a nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. 

Tato data naznačují, že homeopatie může být užitečná jako podpůrná léčba s dlouhodobým benefitem u vážných septických stavů u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Překážkou k její rozsáhlejší aplikaci je omezený počet profesionálně vyškolených homeopatů. Celá studie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15892486

3. Zlepšení příznaků fibromyalgie po podání individualizovaně zvolených homeopatických léků

Tato studie ze soukromé kliniky v Arizoně ve městě Phoenix je zopakováním a rozšířením předchozí studie, která trvala pouze 1 měsíc. Je již druhou v pořadí, kdy homeopatie vykázala lepší výsledky v terapii fibromyalgie ve srovnání s placebem. Tuto dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, která trvala 3 měsíce, dokončilo celkem 53 účastníků s lékařsky potvrzenou fibromyalgií.

Účastníci, kteří užívali individualizovaně vybrané homeopatické léky, vykazovali v porovnání s placebo skupinou zlepšení, co se týče bolestí, kvality života, celkového zdraví a také se u nich objevila tendence směrem ke zlepšení depresivních stavů. Homeopatie se v rámci integrované zdravotní péče tedy jeví jako potenciálně nízkoriziková, na důkazech založená možnost terapie fibromyalgie.

Tato studie splnila požadavky randomizované, kontrolované studie provedené na větším počtu vzorků a v delším časovém úseku, než byla původní studie. Podporuje nově vznikající vědecké důkazy o tom, že homeopatické léky mají fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich účinek se liší od efektu placebo. Celá studie: http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/43/5/577.full

4. Homeopatická léčba dětí s poruchou ADHD

Cílem této randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie, která proběhla ve Švýcarsku, bylo získat vědecké důkazy o účinnosti homeopatie u diagnózy ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Do studie bylo přijato celkem 83 dětí ve věku 6-16 let s diagnostikovanou poruchou ADHD.

Všechny děti byly léčeny individuálně předepisovanými homeopatickými léky. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin a dostávali buď skutečný lék po dobu 6 týdnů a následně po 6 týdnů placebo nebo naopak. Na začátku studie a po 6 týdnech podstoupili účastníci studie neuropsychologické testy.

Výsledek studie naznačuje vědecký důkaz o účinnosti homeopatie u poruchy ADHD, a to zejména v oblasti behaviorálních a kognitivních funkcí. Celá studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16047154?ordinalpos=24&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

5. Individualizovaná homeopatie versus placebo u esenciální hypertenze: dvojitě zaslepená, randomizovaná studie

Cílem této prospektivní, dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované studie, která proběhla v Západním Bengálsku (východní Indii) na ambulantní klinice Mahesh Bhattacharyya Homoeopathy Medical College and Hospital, bylo vyhodnotit účinky individuálně vybraných homeopatických léků a porovnat jejich efekt s placebem.

Tato studie se od ostatních homeopatických studií, které byly provedeny u hypertenze a nevyšly pro homeopatii pozitivně, liší právě tím, že v ní byly respektovány principy homeopatie, a studie tudíž vykazuje objektivní výsledky s ohledem na nejdůležitější princip homeopatie – individuálně vybraný lék pro každého účastníka studie podle homeopatické materie mediky, lékopisu homeopatických léků.

Z celkového počtu 233 hypertoniků bylo 150 z nich rozděleno do dvou skupin (v homeopatické skupině jich bylo 70, v placebo skupině 80). 18 z nich ze studie vypadlo, takže jich zůstalo 64 v homeopatické skupině a 68 v kontrolní skupině. Výstupy byly hodnoceny v rozmezí tří a šesti měsíců.

Závěr studie byl takový, že individualizovaná homeopatie vykazuje výrazně odlišný hypotenzivní efekt než placebo. Často předepisovanými léky bylo Natrum muriaticum, Calcarea carbonica, Sulphur, Thuja occidentalis, Nitric acid a Medorrhinum. Celá studie: http://www.ijrh.org/article.asp?issn=0974-7168;year=2013;volume=7;issue=2;spage=62;epage=71;aulast=Saha

6. Observační studie: účinnost homeopatie u dlouhodobých bolestí dolní části zad

Většina lidí na homeopatii u potíží muskuloskeletálního (pohybového) systému nemyslí. Tento výzkum však ukazuje její až překvapivou účinnost. V této observační studii byla hodnocena účinnost individualizované homeopatie u dlouhodobých bolestí dolní části zad. Jednalo se o dvouletou studii, do které bylo zahrnuto 129 pacientů.

Většina z nich předtím absolvovala neúspěšnou konvenční terapii. Během období trvání studie bylo u  jejích účastníků zaznamenáno výrazné a trvalé zlepšení bolestí zad a dalších potíží, které se vázaly ke snížení kvality jejich života. Zároveň se snížila také potřeba konvenčních léčiv. Celá studie: https://homeopathyplus.com/study-chronic-back-pain-improves-homeopathy/

7. Pilotní studie: účinnost homeopatie u léčby žen s premenstruačním sydromem

Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost homeopatie u zmírnění symptomů spojených s premenstruačním syndromem (PMS). Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii, která proběhla v nemocnici v Jeruzalému v Izraeli v letech 1992-1994. Účastnilo se jí 20 žen ve věku 20-40 let, kteří se potýkaly s PMS.

Homeopatické léky byly zvolené individuálně pro každou pacientku, která užila vždy jednorázovou dávku léku. Zjistilo se, že homeopatie je v porovnáním s placebem účinná u zmínění symptomů PMS. Zlepšení o 70-90 % hlásilo 54,5 % pacientek z homeopatické skupiny, v placebo skupině se jednalo o zlepšení 12,5 %. Žádné zlepšení se neobjevilo u 9,1 % pacientek z homeopatické skupiny, v placebo skupině žádné zlepšení nepocítilo 62,5 % pacientek. Celá studie: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699904915